PRIEMYSELNÁ VÝSTAVBA

Hlavným aspektom pri projektovaní primyslených objektov je ich funkčnosť. Výstavbu každého objektu začíname s analýzy projektovej dokumentácie.

Analyzujú sa:

Konfigurácia výrobných a skladových priestorov – Spĺňajú tieto priestory požiadavky investora na rozmiestnenie technologických procesov,
  skladových priestorov a manipulačných zón?

Pomocné priestory – sú v projekte zahrnuté všetky priestory potrebné na zabezpečenie prevádzky?

Priestory pre personál – šatne, hygienické zariadenia, miestnosti odpočinku ..

Administratívne priestory

Vonkajšie plochy – konfigurácia pozemku, príjazdové komunikácie, parkoviská, zelené zóny ...


Po preverení funkčnosti objektu prevádzame optimalizovanie  konštrukčných riešení. V projekte navrhnuté konštrukčné riešenia, nie vždy spĺňajú požiadavky investora na funkčnosť a hospodárnosť. Prípadné zmeny sa odsúhlasia s investorom a zapracujú do projektu a. V tejto fáze prichádza spravidla k najväčším úsporám.

Výstavbu prevádzame svojimi pracovníkmi a za pomoci subdodávateľov. V každej fáze stavebných prác  informujeme investora o prípadných nedostatkoch v projekte a navrhujeme technické riešenia na ich odstránenie.

Ku koncu výstavby koordinujeme inštaláciu technologického strojového parku s samotnou výstavbou.